Palvelut

Analytiikan edut (2)

Projektinhallinta

Hyvä ja tehokas projektinhallinta on kriittinen menestystekijä koko projektin elinkaaren ajan. Laadukas projektinhallinta auttaa pysymään aikataulussa, parantaa kulurakennetta, kasvattaa projektin riskinsietokykyä sekä huolehtii, että kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät ja mahdollisesti ylittyvät.

Tarjoamamme projektinhallinnan palvelut räätälöidään sopimaan juuri teidän tarpeisiinne. Palvelu voi kattaa kokonaisen projektin aina suunnittelusta läpiviennin kautta seurantaan ja lopputulosten arviointiin tai vaihtoehtoisesti yhden tai useamman osakokonaisuuden projektista. Palvelumme avulla varmistat projektien asiantuntevan ja laadukkaan läpiviennin samalla, kun säästät resursseja niin ajan kuin kustannustenkin suhteen. 

Hallitsemme ja havaitsemme riskit puolestasi, koordinoimme eri sidosryhmien välillä ja huolehdimme, että asiat valmistuvat sovitussa aikataulussa. Hyödynnämme projektinhallinnassa tarpeen mukaan muun muassa ketteriä menetelmiä, joiden avulla reagoidaan nopeasti muutoksiin ja pidetään huolta siitä, että tapahtuneet muutokset on huomioitu lopputuloksessa. 

Projektinhallinnan palveluista on hyötyä riippumatta siitä, onko projektinhallintaa harjoitettu yrityksessä aikaisemmin. Mikäli yrityksessänne ei ole käytetty projektinhallintaa aikaisemmin, autamme mielellämme kartoittamaan sopivimman vaihtoehdon sen aloittamiseen. 

Vahvuusalueitamme projektinhallinnassa ovat projektinhallinnan implementoinnin, konfiguroinnin ja käyttöönoton lisäksi muun muassa data-analytiikan ja graafisten mallien yhdistäminen projektinhallintaan sekä yleinen projektinhallinnan kehitys ja optimointi liiketoiminnan tavoitteita paremmin tukevaksi. 

 

Data-analytiikka

Yksi nykyaikaisen ja tulevaisuuteen katsovan liiketoiminnan menestyksen kulmakivistä on oikeanlaisen analytiikan ja sen tarjoamien ratkaisujen hyödyntäminen. Liiketoiminta-analytiikka tarjoaa keinoja muun muassa tuotannon ja liiketoiminnan prosessien kehittämiseen, suorituskyvyn kasvattamiseen ja tehokkuusongelmien ratkaisuun. Lisäksi niiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ajankäytön ja kustannusten osalta.

Data-analytiikan avulla saavutetaan kokonaiskuva tarkasteltavan kohteen kaikista osa-alueista. Se mahdollistaa muun muassa poikkeamien havaitsemisen, toiminnan tehostamisen ja päätöksenteon parantamisen. Osaavan data-analytiikan avulla liiketoiminnassa voidaan saavuttaa muun muassa:

 

1. Päätöksenteko: Data-analytiikka mahdollistaa tietopohjaisen päätöksenteon tarjoamalla oivalluksia mm. asiakaskäyttäytymisestä, markkinatrendeistä, kustannuksista sekä mahdollisista tuotannon ongelmista, puutteista tai pullonkauloista. 

2. Toiminnallista tehokkuus: Analytiikan tarjoamat oivallukset auttavat tunnistamaan liiketoiminnan alueita, joilla voidaan esimerkiksi leikata kustannuksia, parantaa resurssitehokkuutta tai vähentää syntyvää hukkaa materiaaleissa ja ajankäytössä. 

3. Asiakaskokemus: Asiakasdataa analysoimalla saadaan arvokasta tietoa eri asiakassegmenttien käyttäytymisestä, preferensseistä ja tarpeista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksessä sekä kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamisessa. 

4. Kilpailukyky: Analytiikka tarjoaa kilpailuetua tukemalla informoidumpaa päätöksentekoa, sillä sen avulla voidaan havaita trendejä ja mahdollisuuksia, joista kilpailevat yritykset eivät välttämättä ole vielä tietoisia. 

5. Riskienhallinta: Historiallista dataa tutkimalla voidaan havaita toistuvuuksia, jotka antavat tietoa riskeistä ja niiden luonteesta. 

6. Taloudellinen suorituskyky: Taloudellinen suorituskyky paranee analytiikan avulla, sillä analytiikka tarjoaa tietoja esimerkiksi kustannusrakenteen parantamiseen, liiketoimintaprosessien optimointiin ja voiton kasvattamiseen.   

Analytiikkapalvelun hyödyntäminen mahdollistaa erilaisten prosessien optimoinnin sekä yrityksen suorituskyvyn maksimoinnin. Käännä katse kohti tulevaisuuden ratkaisuja ja menestystä data-analytiikan avulla! AG Consultingin tarjoamat analytiikkapalvelut skaalautuvat tarpeen mukaan ja perustuvat vahvaan osaamiseen, jota kehitämme jatkuvasti. 

Käytämme analytiikan apuna erilaisia mittareita ja malleja sekä toimivaksi todettuja viitekehyksiä unohtamatta perinteisempiä analytiikan keinoja ja ongelmanratkaisukykyä. Analytiikkapalvelu tuottaa helppolukuisia ja informatiivisia raportteja ja visuaalisia esityksiä, joiden avulla päätöksenteosta saadaan teille mahdollisimman vaivatonta ja helposti ymmärrettävää. Analytiikkapalvelut voidaan myös yhdistää projektinhallinnan palveluihin.

ERP-konsultointi

Erilaisten ERP-ohjelmistojen määrä on massiivinen. Siinä missä tietty ERP sopii yhdelle yritykselle, voi se olla täysin väärä valinta toiselle. Oikean järjestelmän etsiminen juuri oman yrityksen tarpeita ja taloudellisia mahdollisuuksia ajatellen voi olla pitkä, haastava ja tehoton prosessi, joka kuluttaa enemmän rahaa kuin olisi tarpeen. 

ERP-konsultointi mahdollistaa ERP:n edullisen, tehokkaan ja sujuvan valinnan, käyttöönoton ja optimoinnin. Konsultoinnin avulla löydämme juuri teille sopivimman ratkaisun ottamalla huomioon yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Palvelun avulla säästätte aikaa, rahaa ja työpanosta, jotka ovat arvokkaita resursseja kaikille yrityksille.

 Saatte meiltä asiantuntevaa apua koko muutosprosessiin, joka ERP:n implementointiin tai järjestelmän vaihtamiseen liittyy. Lisäksi tarjoamme tukea mm. järjestelmän kustomointiin, optimointiin ja päivityksiin. Palvelu skaalautuu tarpeen mukaan, ja sen avulla varmistetaan ERP:n sujuva ja saumaton implementointi.

Miksi ottaa käyttöön ERP-systeemi ja hyödyntää konsultointia?

ERP-systeemistä on hyötyä kaiken kokoisille yrityksille ja sen käytöllä voidaan parantaa esimerkiksi datan näkyvyyttä ja tarkkuutta, asiakaspalvelun tasoa sekä yhteistyötä ja kommunikaatiota. ERP-systeemin käyttö tekee liiketoiminnasta tehokkaampaa ja mahdollistaa kustannussäästöt. Järjestelmät ovat kuitenkin usein komplekseja ja vaativat merkittäviä investointeja ajan, rahan ja muiden resurssien suhteen, jolloin omaa tietämystä kannattaa tukea ja täydentää osaavan konsultin asiantuntemuksella. 


Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!